Till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) medelnivå, exempel

Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för till exempel en grundskola.

Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just er verksamhet. För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Beskrivningen av brandskyddet bör omfatta nedanstående sju steg, men med en något förenklad dokumentationsstruktur och färre krav på utbildning än för den högre nivån. Åtgärder vid brand:

 • Ansvar
 • Organisation
 • Utbildning
 • Instruktioner och rutiner
 • Dokumentation
 • Drift och underhåll
 • Kontroll/Uppföljning/ Tillbudsrapportering

Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplanen kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen tjäna som utrymningsplan förutsagt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en ”Här är du” punkt markeras, se exempel.

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en kort instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.

Observera!
En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen och verkligen genomföra utbildningar, kontroller och nödvändig uppföljning för att uppnå den kontinuitet som krävs för en säkrare verksamhet.


Dokumentationen skall vara enkel och tydlig och kontrollerna bör om möjligt genomföras i samband med andra kontroller exempelvis internkontroll av arbetsmiljö, för att därigenom bli en naturlig del i vardagen.

Exempel: Dokumentation av brandskyddsarbetet på Myrstackens skola

1. Beskrivning

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Myrstackens grundskola i Myrsjö, och omfattar byggnaderna A, B, C och D. Pärmen finns i två exemplar och är placerade på:

 • Vaktmästeriet
 • Lärarrummet

2. Ansvar

Huvudansvaret för säkerheten har rektor. Ansvaret för brandskyddsarbetet är delegerat till en brandskyddssvarig. Skolans fastigheter ägs av Stadsfastigheter, vilka åtgärdar byggnadstekniska brister.

Gymnastiksalen hyrs ut till Idrottsklubben IF 4 dagar per vecka för aktiviteter kvällar och helger. Se separat avtal.

3. Organisation

Följade funktioner/funktionsansvar har delegerats:

3.1 Huvudansvarig

Bodil Hansson, rektor, 013 - 13 13 13

 • Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.
 • Delta vid regelbunden brandsyn.

3.2 Brandskyddsansvarig

Stefan Vaktiz, vaktmästare, 013 – 13 13 14

 • Planera och samordna brandskyddsarbetet.
 • Underhålla/uppdatera dokumentationen.
 • Utföra kontroller/åtgärda inom ramen för kompetens.
 • Sammanställa rapporter inför brandsyn samt delta vid regelbunden brandsyn.

3.3 Brandskyddskontrollanter

Sten Stensson, lärare.
Lisbeth Underbro, lärare.
Peter Johnsson, lärare.

 • Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan.
 • Åtgärda inom ramen för kompetens.
 • Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig.

3.4 Föreståndare brandfarlig vara

Jan Jönsson, slöjdlärare

3.5 Övrig personal

 • Utrymning
 • Rädda
 • Varna
 • Larma
 • Släck

4. Utbildning

4.1 Brandskyddsansvarig/kontrollanter

Skall ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta tillgodoses genom en kortare teoretisk utbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2002.

4.2 All personal

Skall med samma tidsintervall genomgå utbildning i att hantera
handbrandsläckare.

4.3 Elever

Skall i samband med nytt läsår informeras muntligt om vilka rutiner som gäller vid brand/utrymning.

4.4 Utrymningsövning

1 ggr/år skall en utrymningsövning hållas. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med räddningstjänsten.

Räddningstjänstens tillsynsman är:
Bertil Nilsson, Brandinspektör, tfn: 013 – 12 19 37

Utbildningarna dokumenteras i utbildningsregister under denna flik.

5. Instruktioner och rutiner

Följande rutiner gäller på Myrstackenskolan.

5.1 Vid brand- eller utrymningslarm

Utrym byggnaden via närmsta nödutgång. Respektive klasslärare ansvarar för att alla elever under pågående lektion kommer ut. Uppsamling och inräkning sker vid bollplanen!

5.2 Dagliga rutiner

 • Belysning släckas.
 • Huvudbrytare för köksutrustning slås ifrån.
 • Timers vara frånslagna.
 • Brandfarlig vara (gasol) inlåst i för ändamålet avsett skåp.

5.3 Övriga rutiner

 • Vid heta arbeten (svetsning, skärning etc.) skall entreprenören ha ett giltigt hetarbetscertifikat. Tillstånd krävs normalt endast i klassade utrymme. Vid osäkerhet rådfråga räddningstjänsten.
 • Rökning får endast ske på anvisad plats.
 • Övernattning måste godkännas av räddningstjänsten.

6. Dokumentation av brandskydd

I byggnaderna bedrivs skolverksamhet för 450 elever på låg och mellanstadienivå. Skolan, uppförd 1972, är belägen i ett bostadsområde. Utöver normal skolverksamhet utnyttjas gymnastiksalen av en lokal idrottsförening på vardagkvällar och helger. Övrig verksamhet utgörs av personal/föräldramöte, ofta kvällstid.

Kontaktperson Idrottsklubben IF: Palle Svensson tfn: 013 – 11 12 13

6.1 Planritningar

Under denna flik förvaras planritningar för samtliga 3 våningsplan.

På planritningarna finns utrymningsvägar, nödutgångar, utrymningsknappar och handbrandsläckare utmärkta.

I de fall om/tillbyggnad skett efter 1994 finns upprättade relationshandlingar
(enligt Boverkets byggregler) under denna flik.

6.2 Utrymningsplaner

Finns uppsatta på varje våningsplan.

6.3 Larm

Ett internt utrymningslarm är installerat i samtliga byggnader, och kontrolleras
enligt drift och underhållsrutinerna flik 6.

6.4 Särskilda risker

Förvaring av gasol, se planritning. Gasolen förvaras i ett typgodkänt skåp med
ventilation till det fria.

Tillstånd brandfarlig vara förvaras under flik 12.

7. Drift och underhåll

Följande byggnadstekniska brandskydd är installerat och skall kontrolleras och underhållas:

7.1 Utrymningslarm

 • Funktionskontroll 1ggr/kvartal
 • Extern besiktning 1ggr/år
 • Utrymningsövning 1 ggr/år

Ansvarig: Stefan Vaktiz

7.2 Utrymningsskyltar

 • Kontrolleras i samband med internkontroll.

7.3 Brandcellsgränser

 • Se utrymningsskyltar!

7.4 Handbrandsläckare

 • Se utrymningsskyltar!
 • Extern besiktning 1ggr/år

Anläggarintyg, besiktningsintyg etc., förvaras under flik 11.

8. Kontroll/uppföljning/tillbudsrapportering

Skolans brandskydd kontrolleras 4 ggr/år (jan, april osv.) Vid kontroll används checklista. På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter åtgärdas. Efter åtgärd noteras datum i avsett fält. Kontrollerna skall utföras av brandskyddsansvarig samt minst en av brandskyddskontrollanterna och en representant från elevrådet.

Nya checklistor förvaras under denna flik. Efter utförd kontroll under flik 8.

8.1 Uppföljning

En gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att garantera dess riktighet, liksom sammanställas inför räddningstjänstens regelbundna brandsyn.

Brandsynsprotokoll förvaras under flik 10.

8.2 Tillbudsrapportering

Skall dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig och rektor.

Tillbudsrapporter förvaras under flik 9.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Företag och organisationer