Till innehållet

Byggnadstekniskt brandskydd

Räddningstjänsten är sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggnadsärenden som handläggs av kommunerna. En stor del av arbetet är att granska den brandskyddsdokumentation som ska upprättas av byggherren. 

Av brandskyddsdokumentationen framgår förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd ska utformas samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets byggregler.

Lagar och förordningar som styr

Grunden för ett bra brandskydd är ofta det byggnadstekniska brandskyddet som framförallt regleras i Boverkets byggregler (BBR). Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar också hur byggnaders brandskydd ska utformas.

De lagar som styr brandskydd är ofta inriktade på personskydd, det vill säga att människor i byggnader ska kunna utrymma utan att skadas om det börjar brinna. Om du vill skydda din egendom eller din byggnad från brand så måste du reglera och bestämma det själv.

Krav på brandskydd

För att förtydliga vilka krav som ställs på en byggnad ger Boverket ut föreskrifter, bland annat Boverkets Byggregler (BBR ) där kapitel 5 särskilt tar upp brandskydd.

BBR ställer endast krav på den tekniska utformningen av en byggnad. Utöver detta ställs krav på ett organisatorisk brandskydd i bland annat lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Företag och organisationer