Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är nu stor. Ta det försiktigt med öppen eld i naturen.

Stäng meddelande
Till innehållet

Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd. Med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas.

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Med hjälp av automatlarm kan många större skador undvikas på företag och industrier. När brandvarnaren, som är sammankopplad till en central varnare, löser ut skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en styrka skickas ut.

Varför automatiskt brandlarm?

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet.

Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att funktionskraven i BBR ska uppfyllas. Automatiskt brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

Avtal med räddningstjänsten

För att få en automatisk brandlarmanläggning ansluten till räddningstjänsten skall ett påskrivet avtal finnas mellan anläggningsägaren och räddningstjänsten. I avtalet framgår parternas åtaganden och rättigheter. Till exempel underhåll och test av anläggningen samt räddningstjänstens åtgärd vid utlöst larm.

Vad kostar det?

Automatiska brandlarm är förenat med kostnader för:

  • Nyanslutning
  • Årsavgift
  • Larm utan brandtillbud
  • Ingripande vid fellarm

Varje år beslutar direktionen för Värends Räddningstjänst om taxor och avgifter för automatiska brandlarm. Gällande taxor ser du här nedan.

Taxor gällande från och med 2021-01-01.
Beslut att tillämpas fattat av direktionen 2020-11-26.
Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid det som är myndighetsutövning.

Utryckning för onödigt larm

6050 kronor per larm.

Ingripande vid fellarm

4120 kronor per tillfälle.

Årsavgifter

1970 kronor per år och huvudcentral.
1000 kronor per år och extra undercentral.
560 kronor per timme vid merarbete för stor anläggning (över två timmar).

Nyanslutning av automatisk brandlarmanläggning

2530 kronor per larmanläggning.

Ägarbyte och uppsägning av avtal 

Har du sålt en byggnad eller verksamhet och vill anmäla ägarbyte på ett automatlarm? Eller vill du säga upp ditt avtal med oss? Fyll i och skicka in lämpligt formulär nedan.

Vid överlåtelse av en fastighet där det finns automatisk brandlarmanläggning med koppling till räddningstjänstens larmmottagningssystem ska räddningstjänsten snarast meddelas skriftligen.
Nytt avtal skickas till angiven adress

Om annan än angiven postadressFör avtal kring anslutning av anläggningsägarens automatiska brandlarmanläggning till räddningstjänstens larmmottagningssystem gäller en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen till räddningstjänsten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021