Till innehållet

Tillsyn

En viktig del av vår verksamhet handlar om att genom tillsyn se till att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda. Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar, skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler.

Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar; Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Tillsyn enligt (LSO)

Ägaren och nyttjanderättshavaren har alltid det yttersta ansvaret för en verksamhets brandskydd. Vid en tillsyn enligt LSO är vår uppgift är att kontrollera att lagen efterlevs inom medlemskommunernas geografiska områden.

Tillsyn enligt (LBE)

Regelbunden tillsyn görs på de anläggningar inom förbundets geografi som har tillstånd till att hantera brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn utförs av räddningstjänstens personal på delegation från direktionen.

Hur går tillsynen till?

Innan tillsynen kommer vi överens med fastighetsägare och nyttjanderättshavaren om tid och plats. En tillsyn omfattar både det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet. Dokumentation över brandskyddet ska finnas åtkomligt vid tillsynen. Fastighetsägaren, nyttjanderättshavaren och eventuella brandskyddsombud deltar vid tillfället.

Vi går tillsammans igenom det systematiska brandskyddsarbetet och räddningstjänsten kommer med eventuella förslag på förbättringar eller krav på förändringar. Vi går även ut i verksamheten och tittar på hur väl verkligheten överensstämmer med den dokumentation som förevisats. Även här kan räddningstjänsten komma med rekommendationer och krav.

Räddningstjänstens handläggare sammanfattar sedan tillsynsbesöket i en tjänsteanteckning som skickas till berörda parter. Om det förekommer brister i brandskyddet kan tjänsteanteckningen följas av ett föreläggande.

Räddningstjänsten kan också välja att göra en efterkontroll i fastigheten.

Vad kostar det?

För alla tillsyner tas det ut en avgift. Avgiften fastställs årligen av direktionen för Värends Räddningstjänst. Gällande avgifter hittar du nedan.

Följande taxor är gällande från och med 2023-07-01. Beslut att tillämpas fattat av direktionen 2023-06-08.

1. Grundbelopp per objekt 2210 kronor.

Grundbelopp per objekt 2210 kronor. Grundbeloppet inkluderar totalt två timmars arbete. Arbetet utgörs huvudsakligen av tillsynsbesöket samt transport till/från tillsynsobjekt för tillsynsförättare. Utöver tillsynsbesöket så tillkommer administrativt för- och efterarbete, detta arbete debiteras vanligen med timtaxa enligt punkt 2. Om tillsynsbesöket är kort så kan det administrativa arbetet inkluderas i grundbeloppet.

2. Timtaxa 1105 kronor per timme.

Påbörjad halvtimme debiteras med halv timtaxa (553 kronor).

Annan tillsyn och besiktning på begäran

Taxa enligt punkt ett och två (grundbelopp och timtaxa).

Samråd enligt § 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor

Taxa enligt punkt två.

Planering av tillsynsverksamhet

Följande typer av tillsyner utgör vår tillsynsverksamhet:

Tematillsyner

Ett större antal verksamheter inom samma verksanhetsområde tillsynas under en sammanhängande tidsperiod.

Återkommande tillsyner

Genomförs på mer komplicerade objekt. Varje sådan verksamhet har en specifik handläggare tilldelad sig.

Händelsebaserade tillsyner

Genomförs vid eventuell kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet, eller vid andra indikationer om att behov av tillsyn finns.

Utöver ovanstående genomförs även tillsyn på verksamheter i samband med:

  • serveringstillstånd
  • kvälls- och nattillsyn på krogar och nattklubbar tillsammans med alkoholhandläggare och polis
  • nyetablering av vissa verksamheter
  • större evenemang
  • tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara
  • fyrverkeriförsäljning

Tillsynsplan

Räddningstjänsten upprättar varje år en tillsynsplan som anger vilka typer av byggnader eller verksamheter som ska besökas. Aktuell tillsynsplan hittar du nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2024
Företag och organisationer