Till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.

En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargörs.

Enligt statens allmänna råd kan nedanstående punkter vara lämpliga att ha med i brandskyddsarbetet:

 • Skriftlig dokumentation av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet
 • Namngiven brandskyddsansvarig
 • Utbildning och övning av personal
 • Regelbunden kontroll och uppföljning av brandskyddet.

Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just er verksamhet. För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation av brandskyddet sammanställas.

Vad innebär en dokumentation av brandskyddet

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument. 

Följande punkter kan vara lämpliga att redogöra för i en skriftlig dokumentation:

 • Generell beskrivning av byggnaden
 • Verksamheten och dess brandrisker
 • Ansvarsfördelningen för brandskyddet, brandskyddsorganisationen
 • Tekniska brandskyddsåtgärder
 • Planer för utbildning, övning och genomförande
 • Kontrollplaner för regelbunden kontroll av brandskyddsinstallationer; vad, vem, hur, när?
 • Aktuella tillstånd, till exempel för brandfarliga varor
 • Rutiner för information, planerade förändringar samt revision av dokumentationen

Kom igång med SBA

I listan med relaterade dokument här nedanför finns några fiktiva exempel på hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan se ut för olika typer av verksamheter. Följ gärna exemplen, ladda ner en mall och skapa ett dokument som passar just er verksamhet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024
Företag och organisationer