Till innehållet

Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. 

Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Sevesodirektivet har sin grund i ett par allvarliga kemikalieolyckor, varav den ena inträffade i staden Seveso i Italien, under 1970-talet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen (lagen, förordningen och föreskrifterna om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), samt lagen och förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken och plan- och bygglagen. Tillsyn över efterlevnaden bedrivs av länsstyrelserna.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagstiftningen?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Krav för högre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken.
  • Verksamheterna ska skriva en säkerhetsrapport, som bl.a. ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns.
  • Slutligen ska information till allmänheten tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Krav för lägre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Företag och organisationer