Till innehållet

Stödjande verksamhet

Styrning, utrustning, personal och kompetens. För att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag snabbt, effektivt och med hög kvalitet krävs en hel del. En stor del av arbetet inom Värends räddningstjänst består av att på olika sätt bidra till att förbundet kan utföra sitt uppdrag enligt uppsatta mål och på ett rättssäkert sätt.

Ledning

Förbundets ledning har till uppgift att övergripande planera, leda och samordna förbundets verksamhet.

Förbundschefen har det övergripande ansvaret för ekonomi och personal samt är ansvarig mot direktionen för verkställighet av dess beslut samt återrapportering.

Räddningschefen har det övergripande ansvaret för den skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamheten . Det vill säga ansvar för att förebyggande åtgärder mot brand vidtas i enlighet med aktuell lagstiftning och att verksamheten organiseras så att effektiva räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid.

Administration

Förbundets administrativa verksamhet tillhandahåller administrativ service och tjänster till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare, medborgare och politiker. Den administrativa verksamheten delas upp i sex huvudsakliga områden: ekonomi, personal, lön, kommunikation, administration, IT och telefoni.

Drift och underhåll

Funktionen för drift och underhåll ansvarar för att förbundets fordon, lokaler, räddningsmaterial, skyddsutrustning med mera underhålls och fungerar. I verksamheten ingår bland annat service, reperation, ombyggnad, upphandling och inköp.

Övning och kompetenssäkring

Genom att regelbundet öva och utbilda vår personal säkerställer vi att våra styrkor har den kunskap de behöver för att klara av de uppdrag man ställs inför. Förmågor som ska upprätthållas gäller såväl praktisk och teoretisk kunskap som fysisk kondition.

Utveckling

Vi strävar efter att hela tiden bli ännu bättre på det vi gör. Därför har vi personal som arbetar med metod-, befäls- och ledarskapsutveckling, olycksutredingar och insatsutvärderingar. Genom att lära oss av våra egna och andras erfarenheter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Insatsstöd

För att våra styrkor ska kunna genomföra räddningsinsatser snabbt och effektivt krävs ett modernt och effektivt insatsstöd. Insatsplaner, kartor och radiokommunikation är exempel på stödfunktioner som vi kontinuerligt arbetar med att upprätta, uppdatera och utveckla.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023