Till innehållet

Förebyggande verksamhet

Man brukar säga att den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Det håller vi med om. Att minska risken för bränder och andra olyckor är en av våra viktigaste uppgifter. Genom information, utbildning, kontroller och beslut jobbar vi för att nå vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.

Brandskyddsinformation

Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap om brand- och olycksförebyggande åtgärder. Detta gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök, besöka invånare i deras hem och delta vid marknader, stadsfester och andra evenemang. Dessutom sprider vi våra budskap via digitala kanaler och kampanjer såväl som ensam avsändare som i samverkan med andra organisationer som arbetar mot samma mål.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i brandkunskap, akut livräddning och säkerhetsarbete för företag, myndigheter, föreningar och sällskap.

Varje år utbildar vi också elever i förskoleklass, årskurs fem och årskurs nio. Utbildningarnas syfte, budskap och innehåll är då anpassat till respektive målgrupp.

Tillsyner

En viktig del av vår verksamhet handlar om att genom tillsyn se till att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda. Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar, skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler. 

Vi gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar; Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vid en tillsyn är vår uppgift är att kontrollera att lagen efterlevs inom medlemskommunernas geografiska områden.

Du kan läsa mer om tillsynsverksamheten under fliken företag och organisationer.

Tillståndshantering

Vi är tillståndsmyndighet beträffande lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Hanteringen av sådana varor är förenat med särskilda risker. Att tillståndspliktiga verksamheter följer gällande regler och vägledning är viktigt för att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Du kan läsa mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor under fliken företag och organisationer.

Remisshantering

Räddningstjänsten samverkar med kommunernas byggnadsnämnder som sakkunniga i byggnadstekniskt brandskydd vid byggsamråd och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Planärenden remitteras till oss för yttrande i risk- och säkerhetsfrågor, exempelvis skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, industriområden, tillgång till vatten för brandsläckning med mera.

Andra remisser kommer från polismyndigheten gällande till exempel brandskydd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. När någon verksamhet ansöker om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker efterfrågar kommunernas socialförvaltningar statusen på brandskyddet på serveringsställen.

Sotning

Sotning och brandskyddskontroll är viktiga delar i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning görs förbränningsanordningen och rökkanalen fri från sot och vid brandskyddskontroll kontrolleras att en anledning är hel och sköts på ett bra sätt.

För Växjö och Alvesta kommuner är det vi som har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll genomförs, men det är inte vi som utför arbetet. Det gör det företag som via upphandling har fått i uppdrag av oss att sköta sotningsverksamheten i respektive kommun. 

Du kan läsa mer om sotning och brandskyddskontroller, upphandlade leverantörer och gällande taxor under fliken hem och fritid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023