Till innehållet

Taxor och avgifter: Personalkostnader, utförda tjänster samt hyra av material och fordon

Gällande from 2022-07-01. Fastställd av direktionen 2022-06-09, § NN.

  • Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid det som är myndighetsutövning.
  • Beloppen justeras årligen enligt KPI årsmedelvärde. Personalkostnader räknas upp enligt löneökningar i löneavtal.
  • Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas MSB schablonersättning, eller enligt tecknat avtal.
  • Vid ersättning för restvärdesräddning etcetera tillämpas Försäkringsbranschens restvärdesräddning fastställda prislista.
  • Särskild prislista tillämpas för utbildning och hyra av lokaler och utrustning på övningsfältet Nothemmet.

Förbundschefen har enligt delegationsordning rätt att besluta om tillämpade av taxor och tillhörande bestämmelser i enskilda fall.

Personalkostnader

Personalkostnad (gäller även svets- och säkerhetsvakt)

620 kronor per timme.

Instruktör utbildning

1125 kronor per utbildningstimme (odinarie arbetstid).
1380 kronor per utbildningstimme (obekväm arbetstid).

Automatiska brandlarm

Utryckning för oönskat larm

6165 kronor per larm.

Ingripande vid fellarm

4200 kronor per tillfälle.

Årsavgifter

2010 kronor per år och huvudcentral.
1025 kronor per år och extra undercentral.

Nyanslutning av automatisk brandlarmanläggning

2575 kronor per larmanläggning.
570 kronor per timme för merarbete vid stor anläggning (över två timmar).

Insatser ej räddningstjänst

Lyfthjälp inom förbundets område

2080 kronor per tillfälle.

Hisslarm

6165 kronor per tillfälle.

Assistans till ambulansen

2080 kronor per tillfälle.

Transport och utrustning

Transportkostnader

Lätt fordon

10 kronor per kilometer. Minst debiteras 30 kilometer.

Tungt fordon

30 kronor per kilometer. Minst debiteras 20 kilometer.

Tungt släp kopplat till tungt fordon

10 kronor per kilometer. Minst debiteras 50 kilometer.

Hyra fordon

Personal- och transportkostnader tillkommer.

Hävare

1215 kronor per första timme.
870 kronor per följande timme.

Släckbil, tankbil

870 kr per timme.

Lastväxlare

870 kronor per timme.

Båt med motor

655 kronor per första timme.
440 kronor per följande timme.

Rökskyddsdepå

335 kronor per timme.

Kemsläp

540 kronor per timme.

Terrängfordon

390 kr per första timme.
245 kr per följande timme.

Pumparbeten

Personal- och transportkostnad tillkommer.

Länspump (bärbar bensindriven)

215 kronor per timme.

Motorspruta klass I

335 kronor per timme.

Motorspruta klass II

440 kronor per timme.

Motorspruta klass III

540 kronor per timme.

Andningsskydd

Luftfyllning av behållare

275 kronor per behållare.

Provning och justering av andningsventil eller regulator

225 kronor per styck.

Årskontroll av regulator och andningsventil

820 kronor per styck (exklusive material).

Reparation

510kronor per styck ( exklusive reservdelar).

Slangarbeten

Tvättning, torkning och provtryckning

195 kronor per längd.

Lagning inklusive lagningslapp

70 kronor per hål.

Omkoppling

155 kronor per styck (inklusive hylsa).

Byte av packning

80 kronor per styck (inklusive packning).

Hyra av lokaler

Teorisal insikten, lektionssal Nothemmet

1880 kronor per dag. Minst debiteras halv dag.

Övrigt

Slanghyra

90 kronor per längd.
Tillkommer 195 kronor per längd (tvättning, tork och provtryck).

Max debiteringskostnad motsvarande nyanskaffningsvärde. Slangen får inte behållas.

Kopia vid utlämnande av handling

Första tio gratis därefter 2 kronor per kopia.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022