Till innehållet

Taxa för rengöring (sotning) i Växjö kommun

Tillämpningsområde Växjö kommun från och med 2021-07-01.
Fastställd av förbundsdirektionen 2021-06-17.
På delegation enligt beslut av Växjö kommunfullmäktige 2014-03-18, § 34.

 • För utförande av sotning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter
  utgår ersättning enligt denna taxa.
 • Angivna avgifter inklusive moms (exklusive moms inom parantes).

1. Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av arbetet enlligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.

1.1.1. Helårsbebott hus

145 kronor (116 kronor).

1.1.2. Fritidshus

243 kronor (194 kronor).

1.2 Objektsavgift

För sotning av objekt med tillhörande rök- och förbindelsekanal eller bikanal i småhus.

1.2.1 Första objektet i byggnaden

333 kronor (266 kronor).

1.2.2 Varje tillkommande objekt utöver första objektet

128 kronor (102 kronor).

2. Övriga objekt

För sotning i byggnader som inte är småhus utgår avgift enligt 2.1 och 2.2.

2.1 Inställeseavgift

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 20 km från arbetslokalen.

För avlägsnare objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris som anges i 3.5.

2.2 Förättningsavgift

2.2.1 Sotning av värmepanna om högst 300 Mcal per timme (360kW) jämte tillhörande rök- och förbindelsekanal

675 kronor (540 kronor).

2.2.2. Sotning eller rensning av annat än under 1 och 2.2.1 angivet objekt

För sotning eller rensning av annat än under 1 och 2.2.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.5.

3. Särskilda bestämmelser

3.1 Avvikelser

Om det vid utförande av arbete enligt 1.2 eller 2.2.1 föreligger nedan nämnda avvikelse uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 3.5.

 • Sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga.
 • Anordningar och konstruktionsdetaljer som hindrar eller avsevärt försvårar användning av
  standardverktyg.
 • För sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer som orsakar medarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till, eller överstiger 3.5 angiven tidsperiod.
 • Blockering av rensluckor eller utrymmen med renslucka.
 • Användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt.
 • Fastsättning av arbetsredskap i kanal, förtäppning eller liknande.

3.2. Beställt arbete

För undersökningsarbete, brandskyddskontroll efter eldningsförbud, utbränning eller annat beställt arbete uttas ersättning per man och timme med pris enligt 3.5 samt transportersättning.

3.3. Extra inställelse

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrar arbetets utförande på tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 3.5 samt transportersättning.

Dessutom uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt punk 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift: 105 kronor (84 kronor)

Helårsbebott hus: 250 kronor (200 kronor).

Fritidshus: 348 kronor (278 kronor).

3.4. Arbete utom ordinarie arbetstid

För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris enligt 3.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader sin arbetet föranleder.

3.5 Timersättning

Ersättning utgår med (kronor per timme): 630 kronor (504 kronor)

Innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. Vid övertid räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, denna utgår särskilt för övertidsarbeten. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

3.6 Hämtning av lös väggstege

För hämtning av lös väggstege som inte förvaras i omedelbar närhet till uppstigningsstället utgår avgift om: 63 kronor (50 kronor).

3.7 Speciell teknisk utrustning

I angivna ersättningar ingår kostnader för kontroversiell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, till exempel sotsugare och tvättaggregat utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse.

4. Indexreglering av taxan

Ersättning för rengöring (sotning) enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunalförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Senaste indexhöjningen var 2021-07-01 (0,32 %).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2022