Till innehållet

Taxa för brandskyddskontroll i Växjö kommun

Tillämpningsområde Växjö kommun från och med 2019-07-01. Fastställd av förbundsdirektionen 2019-06-10. På delegation efter beslut Växjö kommunfullmäktige 2019-03-18, § 34

  • För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
    föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
  • Angivna avgifter inklusive moms. (Exklusive moms inom parantes).

1. Objekt i småhus

1.1. Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll.

1.1.1. Helårsbebott hus

259 kronor (207 kronor).

1.1.2. Fritidshus

425 kronor (340 kronor).

1.2. Kontrollavgift

1.2.1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

673 kronor (538 kronor)

1.2.2. Kontroll av ytterligare eldstad i samma byggnad

300 kronor (240 kronor).

Till samma byggnad omfattas även värmepanna i separat pannrum samt bastukamin i särskild byggnad.

1.2.3. I de fall där byggnad innehåller fler än tre eldstäder uttages avgift för endast tre första kontrollobjekten

I de fall där byggnad innehåller fler än tre eldstäder uttages avgift för endast tre första kontrollobjekten.

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

För sotning i byggnader som inte är småhus utgår avgift enligt 2.1 och 2.2.

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

4.1 Extra inställelse

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förlegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1. samt en administrationsavgift av 149 kronor (119 kronor).

4.1.1. Helårsbebott hus

406 kronor (325 kronor).

4.1.2. Fritidshus

576 kronor (461 kronor).

4.2. Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

4.3. Kontroll utför utom ordinarie arbetstid

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.4. Timersättning

Utgår per man med 895 kronor (716 kronor). Gäller från och med 2019-07-01. För kontroll utförd av ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas varje påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längt enligt 2. och 3. Samt 4. inräknas förlyttningstiden till och från arbetsplatsen. I angivna ersättningar ingår kostnaden förteknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunalförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Senaste indexhöjningen vad 2019-07-01 (2,19 procent).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020