Till innehållet

Taxa för brandskyddskontroll i Alvesta kommun

Tillämpningsområde Alvesta kommun från och med 2021-07-01.
Fastställd av förbundsdirektionen 2021-06-17.
På delegation efter beslut Alvesta kommunfullmäktige 2014-06-17, § 53.

  • För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
    föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
  • Angivna avgifter inklusive moms. (Exklusive moms inom parantes).

1. Objekt i småhus

1.1. Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll.

1.1.1. Helårsbebott hus

266 kronor (213 kronor).

1.1.2. Fritidshus

435 kronor (348 kronor).

1.2. Kontrollavgift

1.2.1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

686 kronor (549 kronor)

1.2.2. Kontroll av ytterligare eldstad i samma byggnad

306 kronor (244 kronor).

Till samma byggnad omfattas även värmepanna i separat pannrum samt bastukamin i särskild byggnad.

1.2.3. I de fall där byggnad innehåller fler än tre eldstäder uttages avgift för endast tre första kontrollobjekten

I de fall där byggnad innehåller fler än tre eldstäder uttages avgift för endast tre första kontrollobjekten.

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt

För sotning i byggnader som inte är småhus utgår avgift enligt 2.1 och 2.2.

2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.

4. Särskilda bestämmelser

4.1 Extra inställelse

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förlegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Dessutom utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1. samt en administrationsavgift av 153 kronor (122 kronor).

4.1.1. Helårsbebott hus

418 kronor (334 kronor).

4.1.2. Fritidshus

590 kronor (472 kronor).

4.2. Transportersättning

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad kilometer av avståndet fram och åter till förättningsplatsen. Vid beräkning tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.

4.3. Kontroll utför utom ordinarie arbetstid

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.4. Timersättning

Utgår per man med 915 kronor (732 kronor). Gäller från och med 2021-07-01. För kontroll utförd av ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas varje påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längt enligt 2. och 3. Samt 4. inräknas förlyttningstiden till och från arbetsplatsen. I angivna ersättningar ingår kostnaden förteknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunalförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex. Senaste indexhöjningen vad 2021-07-01 (0,32 procent).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2022