Till innehållet

Föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) och 3 kap 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, gällande från och med 2015-04-01.

Direktionens för Värends räddningstjänst beslut 2015-02-18 §14.

Fristerna är baserade på myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, 2014:6, och årsmedeltemperatur som överstiger fem grader Celsius.

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. 

I övriga fall ska, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande:

Frister för sotning av värme-, vatten-, varmlufts- och ångpannor vid eldning med fasta bränslen.

Frist

Tillämpningskriterier

3 gånger per år

Konventionella pannor .

3 gånger per år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.


Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande:

Frister för sotning av värme-, vatten-, varmlufts- och ångpannor vid eldning med flytande bränslen.

Frist

Tillämpningskriterier

3 gånger per år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
uppgår till högst 60 kW.

(Rengöring (sotning) ska ske huvudsakligen under eldningssäsongen, september-maj)

2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:

Frister för sotning av köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov .

Frist

Tillämpningkriterier


6 gånger per år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande
bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder (se punkt 3) tillämpas.

3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

Frister för sotning av lokaleldstäder.

Frist

Tillämpningskriterier

1 år

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

3 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ska sotning ske en gång per år.

5. Övrigt

5.1 Undantag från sotning

Då eldning inte skett mellan två sotningstillfällen har skorstensfejarmästaren rätt att efter anmälan från fastighetsägaren besluta om undantag från sotning.

5.2 Ändring av sotningsfrist

Direktionen för Värends Räddningstjänstförbund har möjlighet att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2020
Hem och fritid