Till innehållet

Vederslöv-Nöbbele 4:6 - Bergtäkt

Verksamheten nedan omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kravnivå: Lägre
Fastighet: Vederslöv-Nöbbele 4:6, Växjö kommun
Verksamhetsutövare: Alwex Transport AB
Kontaktperson: Glenn Petersson 0707-363753, glenn.petersson@alwex.se

Lokalisering

Verksamheten bedrivs på fastigheten Vederslöv-Nöbbele 4:6 i Växjö kommun.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten består av avtäckning av jordmassor med grävmaskin, borrning, sprängning, skutslagning, krossning i grovkross och finkross, lagerhållning samt lastning och transporter allt enligt tillstånd 551-4750-12.

Bergtäkten i Snugge omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå, på grund av att hanteringen av sprängämnen (ammoniumbaserade) som är explosiva överstiger 10 ton vid ett och samma tillfälle. Observera dock att det inte förvaras några sprängämnen i täkten. Dessa anländer med lastbil vid sprängningstillfällena.

Verksamhetens yttre gräns (verksamhetsområdet) utgör ett maximalt skyddsområde där tillträde för allmänheten inte tillåts i samband med sprängning. Vid sprängning kommer bland annat följande generella försiktighetsåtgärder att vidtas:

 • Närboende informeras via telefon minst 24 timmar innan sprägning.
 • Tutande varningssignal avges ca 3 min innan sprängning och följs av en lång signal när sprängningen är över.
 • En säkerhetszon ronderas innan sprängning
 • Informationsskyltar anslå där det är möligt kring täkten.

Hanterade ämnen

Explosiva ämnen, riskgrupp

 • Explosiva ämnen, riskgrupp 1.1: Emulsionssprängämne, flytande form, maximalt 20 ton
 • Primers, sprängkapslar, patronerat sprängämne: Fast form, maximalt 2 ton

Alla sprängämne anländer i samband med sprängning (maximalt 20ton per tillfälle). Alwex har inget lager av explosiva ämnen i täkten.

Hur agera vid olycka?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kan räddningstjänsten komma att använda varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio och TV, dels av sirener för utomhusvarning. Det kan även kombineras med ett textat varningsmeddelande (SMS) till de telefoner som är registrerade i det drabbade området. Systemet är till för att snabbt kunna nå ett stort antal människor i ett utsatt område.

Om du hör signalen agera enligt följande:

 • gå inomhus,
 • stäng fönster, dörrar och ventilation,
 • lyssna påSveriges radio P4 fö mer information,
 • du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599,
 • när faran är över skall signalen "faran över" sändas.

Sirenerna för utomhusvarning provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Tillsyn av verksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är central samordnande myndighet för Sevesoregelverket. Tillsyn av täktverksamheten utförs av Miljö- och hälsonämnden i Växjö kommun. Tillsyn rörande Sevesolagstiftningen utförs av Kronobergs länsstyrelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024
Hem och fritid