Till innehållet

Gasol och brandfarliga vätskor

Gasol och brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i våra vardagliga liv. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs i bränder som startat till följd av felaktig eller olämplig hantering av dessa

Vad är en brandfarlig vätska?

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt under eller lika med 100 °C. Med flampunkt menas den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

Exempel på brandfarliga vätskor som är vanliga i hem- och fritidsmiljö är:

 • bensin
 • aceton
 • thinner
 • fotogen
 • terpentin
 • diesel
 • eldningsolja
 • tändvätska
 • lampolja

Risker med brandfarliga vätskor

För att någonting ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Ångorna från brandfarliga vätskor fungerar som bränsle till en brand. Syret finns tillgängligt i luften. Det innebär att om blandningen mellan ångor och luft är den rätta så krävs det bara en mycket liten gnista (tändkälla) för att ångan ska antändas. Det kan räcka med gnistan från en statisk urladdning eller två föremål som slår emot varandra.

Att använda brandfarliga vätskor säkert

Tänk alltid på fäljande för att undvika olyckor med brandfarliga vätskor:

  • Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver (normalt en förpackning av varje).
  • Förvara vätskorna sammanhållet och på en säker plats.
  • Under arbete – sätt på locket innan du ställer ifrån dig förpackningen.
  • Se till att det inte finns något som kan förorsaka antändning i närheten.
  • Låt inte barn använda brandfarliga vätskor utan övervakning.
  • Håll uppsikt över brinnande lågor.

  Om det börjar brinna

  Var beredd på en eventuell brand. Ha till exempel en vattenhink eller vattenslang i närheten när du grillar. Brandsläckare (pulver, 6 kg) är lämplig att använda inomhus.

  Om du ser att branden blir så stor att du kanske inte kan släcka den själv – se till att få undan människor så att de inte skadas, larma räddningstjänsten och försök sedan begränsa branden.

  Vad är gasol?

  Gasol är en brandfarlig gas som består av en blandning av kolvätena propan och butan. Gasen har sedan komprimerats till vätska i behållarna. Gasol har ett högt energiinnehåll och kan uppnå en temperatur av 1900 °C om den börjar brinna.

  Exempel på användningsområden för gasol i hem- och fritidsmiljö är:

  • husvagn och husbil
  • grill
  • kamin
  • terassvärmare

  Risker med gasol

  En vanlig orsak till olyckor med gasol är att läckage har uppstått i gasolapparaten eller i slangledningarna mellan behållaren och apparaten. En gasolapparat kan också stå för nära lättantändligt material. Vid läckage kan kvävningsrisk uppstå som effekt. Gasen i sig är inte giftig men den kan tränga undan syret i ett begränsat utrymme.

  Om det börjar brinna

  Om brand skulle uppstå i ventiler, slangutrustningar eller på andra ställen där det inte ska brinna i gasolanläggningen ska du i första hand stänga tillförseln av gasol med ventilen på behållaren. Om du släcker lågan utan att stänga av tillförseln kommer gasolen att läcka ut.

  Förvaring i bostad

  Följande gäller för förvaring av lösa gasolbehållare i bostäder. Regelverket omfattar även aerosolbehållare, det som i vardagligt tal ofta kallas för sprejburkar och kan ha många olika innehåll (till exempel färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel).

  • I småhus och i flerbostadshus i ett plan är det får man inte förvara lösa behållare som är större än 30 liter.
  • I flerbostadshus med mer än ett plan får man inte förvara eller använda lösa behållare som är större än 5 liter inomhus. Större behållare (max 30 liter) får dock förvaras utomhus eller i särskilt utrymme i bostaden som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60 och som är ventilerat direkt till det fria.
  • På vindar, i källare och liknande förrådsutrymmen eller garage i flerbostadshus får inga lösa behållare förvaras, med undantag för enstaka aerosolbehållare.
  • Om flera hushåll har förrådsutrymmen eller garage i en byggnad som är skild från bostäderna måste lösa behållare, med undantag för enstaka aerosolbehållare, förvaras åtskilda från övrigt brännbart material i förråd som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60.

  Förvaring i husvagnar och husbilar

  Gasolbehållare ska förvaras stående i ett avskiljt område som är ventilerat till det fria.

  Vid vinterförvaring gäller följande. Den maximala behållarvolym som får förvaras i en lagerbyggnad utan att denna är av obrännbart material eller brandtekniskt avskild är 500 liter. Det motsvarar 19 behållare av typen P11. Utrymmet ska vara ventilerat till det fria.

  Förvaring av Acetylen

  I bostäder ska lösa behållare med acetylen förvaras i utrymme som utgör en egen brandcell, med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 30.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 8 mars 2024
  Hem och fritid