Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller från klockan 10:00 den 30 maj 2020 och tills vidare.

Stäng meddelande

Gasol och brandfarliga vätskor

Gasol och brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i våra vardagliga liv. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs i bränder som startat till följd av felaktig eller olämplig hantering av dessa.

Låga från gasspis

Vad är en brandfarlig vätska?

Brandfarliga vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en flampunkt under eller lika med 100 °C. Med flampunkt menas den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

Exempel på brandfarliga vätskor som är vanliga i hem- och fritidsmiljö är:

 • bensin
 • aceton
 • thinner
 • fotogen
 • terpentin
 • diesel
 • eldningsolja
 • tändvätska
 • lampolja

Risker med brandfarliga vätskor

För att någonting ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Ångorna från brandfarliga vätskor fungerar som bränsle till en brand. Syret finns tillgängligt i luften. Det innebär att om blandningen mellan ångor och luft är den rätta så krävs det bara en mycket liten gnista (tändkälla) för att ångan ska antändas. Det kan räcka med gnistan från en statisk urladdning eller två föremål som slår emot varandra.

Förvaring i bostad

Man får bara förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov. Egen företag räknas inte som eget hushåll i detta sammanhang.

Brandfarlig vätska får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisk.

Mängd

Hemma får man förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom från man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska i klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Har du behov av mer än detta måste du ansöka om tillstånd hos oss. För detta finns en specifik ansökningsblankett, se länk nedan.

Förvaringskärl

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter. Vätska som köps i löst mått förvaras i behållare som är avsedd för produkten.

Lock och kapsyler ska vara tätt påsatta.

Att använda brandfarliga vätskor säkert

Tänk alltid på fäljande för att undvika olyckor med brandfarliga vätskor:

 • Ha aldrig mer brandfarliga vätskor hemma än du behöver (normalt en förpackning av varje).
 • Förvara vätskorna sammanhållet och på en säker plats.
 • Under arbete – sätt på locket innan du ställer ifrån dig förpackningen.
 • Se till att det inte finns något som kan förorsaka antändning i närheten.
 • Låt inte barn använda brandfarliga vätskor utan övervakning.
 • Håll uppsikt över brinnande lågor.

Om det börjar brinna

Var beredd på en eventuell brand. Ha till exempel en vattenhink eller vattenslang i närheten när du grillar. Brandsläckare (pulver, 6 kg) är lämplig att använda inomhus.

Om du ser att branden blir så stor att du kanske inte kan släcka den själv – se till att få undan människor så att de inte skadas, larma räddningstjänsten och försök sedan begränsa branden.

Vad är gasol?

Gasol är en brandfarlig gas som består av en blandning av kolvätena propan och butan. Gasen har sedan komprimerats till vätska i behållarna. Gasol har ett högt energiinnehåll och kan uppnå en temperatur av 1900 °C om den börjar brinna.

Exempel på användningsområden för gasol i hem- och fritidsmiljö är:

 • husvagn och husbil
 • grill
 • kamin
 • terassvärmare

Risker med gasol

En vanlig orsak till olyckor med gasol är att läckage har uppstått i gasolapparaten eller i slangledningarna mellan behållaren och apparaten. En gasolapparat kan också stå för nära lättantändligt material. Vid läckage kan kvävningsrisk uppstå som effekt. Gasen i sig är inte giftig men den kan tränga undan syret i ett begränsat utrymme.

Förvaring i bostad

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 10 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos oss. För detta finns en separat ansökningsblankett, se länk nedan.

Gasol får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisk.

Villa, radhus eller fritidshus

I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare förvaras. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna (en behållare av typen P11 är 26 liter).

Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Öppen eld och lättantändliga material får inte förekomma i förvaringsutrymmet. I utrymmet ska ventilationsöppningar finnas högt och lågt.

OBS! Detta förvaringsutrymme får inte ligga på vinden eller i källarplan.

Garage och förråd

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet anses vara en behållare för drift och en i reserv.

Förvaring av gasolbehållare sker lämpligast på en ej inglasad balkong. Förvaring på vind, i källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.

Husvagnar och husbilar

Gasolbehållare ska förvaras stående i ett avskiljt område som är ventilerat till det fria.

Vid vinterförvaring gäller följande. Den maximala behållarvolym som får förvaras i en lagerbyggnad utan att denna är av obrännbart material eller brandtekniskt avskild är 500 liter. Det motsvarar 19 behållare av typen P11. Utrymmet ska vara ventilerat till det fria.

Om det börjar brinna

Om brand skulle uppstå i ventiler, slangutrustningar eller på andra ställen där det inte ska brinna i gasolanläggningen ska du i första hand stänga tillförseln av gasol med ventilen på behållaren. Om du släcker lågan utan att stänga av tillförseln kommer gasolen att läcka ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Hem och fritid