Till innehållet

Tillsynsplan

Tillsyn 2021 LSO och LBE

Sammanfattning

Utvalda verksamhetsgrupper för tematillsyn under 2021 är:

 • skolor
 • industriverksamheter

Utöver tematillsyn kommer även återkommande tillsyner, händelsebaserade tillsyner och övriga tillsyner att genomföras. Totalt kommer cirka 150 tillsyner att utföras under 2021.

Metod

I detta avsnitt sammanfattas räddningstjänstens tillvägagångssätt vid framtagandet
av tillsynsplan 2021. Framtagandet av planen har skett med hjälp av följande
underlag:

 • Kravställning om skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt SRVFS 2003:10
 • Erfarenheter från tidigare tillsynsbesök
 • Andra erfarenheter.

Enligt 2 kap 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska
upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar
där risken för brand eller konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora.
Redogörelsen har två syften, dels ska den förtydliga den enskildes ansvar för
brandskyddet och dels ska den utgöra ett underlag för kommunens planering av
tillsynsverksamheten. I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som
omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Kravet om inlämnande av skriftlig
redogörelse kommer utgå under 2021, dock ser räddningstjänsten inga hinder i att
fortsatt använda den verksamhetsindelning som kategoriserats i SRVFS 2003:10 som
ett stöd vid framtagande av tillsynsplan.

Erfarenheter från tidigare tillsynsbesök är ett annat underlag som är användbart i
planeringen. Tillsynsförättarnas erfarenheter kan bidra till identifiering av olika
kategorier av verksamheter där brandskyddet tenderar att vara bristfälligt.

Gällande ”andra erfarenheter” avses exempelvis erfarenheter från olycksundersökningar, brandorsaksutredningar och forskning. I detta sammanhang
kan även larmfrekvens inkluderas som en parameter. Räddningstjänsten kan även få
externa erfarenheter som påverkar tillsynsplanen, dessa externa källor kan vara andra
myndigheter, privatpersoner eller media som påkallar bristande brandskydd i en
byggnad eller anläggning.

Utifrån dessa tre parametrar (skriftlig redogörelse, erfarenheter från tidigare
tillsynsbesök samt andra erfarenheter) fastställs räddningstjänstens tillsynsplan.

Viss hänsyn har även tagits till rådande pandemi, Covid-19, i samband med val av
lämpligt tema för tillsyn.

Planering av tillsyner 2021

Värends Räddningstjänst genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Under 2020 kommer räddningstjänsten i första hand utföra tillsyner enligt följande.

Tematillsyner inom utvalda verksamhetsgrupper

Verksamhetsgrupper som tillsynas 2021 är:

 • skolor
 • industriverksamheter

Med skolor avses grundskolor (årskurs 1-9) samt gymnasier. Temat skolor har
påbörjats under hösten 2020, temat har dock ej slutförts. Orsak till att temat delvis
förskjutits till 2021 beror på rådande coronapandemi

Då industriverksamhet är ett brett tema görs följande avgränsningar.
Räddningstjänsten kommer enbart genomföra tillsyn på industrier som uppfyller
åtminstone ett av nedanstående kriterier:

 • Industri där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt.
 • Industri med en sammanlagd yta större än 2500 kvadratmeter.
 • Industri som omfattas av kravet om tillstånd enligt lagen om (1988:868) om
  brandfarliga och explosiva varor.
 • Industri som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
  begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Antalet planerade tematillsyner 2021 är cirka 130 st. Antalet tillsynspliktiga skolor och industriverksamheter enligt kriterierna ovan överstiger 130, därmed kommer ett antal industriverksamheter omfattas av tillsynsplan 2022. I första hand kommer således skolorna prioriteras under 2021 och därefter industriverksamheter.

Återkommande tillsyn

Hos verksamheter med fasta handläggare, mer komplicerade objekt. Antalet planerade återkommande tillsyner 2021 är 10 st.

Händelsebaserad tillsyn

Vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet eller vid andra indikationer om att behov av tillsyn finns.

Övriga tillsyner

Utöver ovanstående genomförs även tillsyn på verksamheter i samband med:

 • serveringstillstånd,
 • kvälls- och nattillsyn på krogar och nattklubbar tillsammans med alkoholhandläggare
  och polis,
 • nyetablering av vissa verksamheter,
 • större evenemang (till exempel Karl-Oskardagarna, matmässan, Huseby julmarknad, konserter och liknande),
 • tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara,
 • fyrverkeriförsäljning.

Bedömt antal händelsebaserade och övriga tillsyner är cirka 20 st. Denna siffra beräknas dock vara betydligt längre under 2021 till följd av rådande coronapandemi.

Förklaring tematillsyn

Med tematillsyn menas att ett större antal verksamheter inom samma verksamhetsområde tillsynas under en sammanhängande tidsperiod. Huvudskälen med tematillsyn är:

 • att kvalitetssäkra tillsynerna,
 • en mer enhetlig bedömning,
 • kompetensutveckling hos tillsynsförrättare,
 • att inhämta bra underlag för kommande tillsynsplanering och informationsinsatser.

Alla tillsynsförrättare gör inte tillsyner i alla verksamhetsområden. Ingen är heller ensam om något område.

Inför en temaperiod hålls ett uppstartsmöte med involverade tillsynsförrättare. Här går man igenom vilka lagkrav som finns på denna typ av verksamhet, vilka bedömningar som är skäliga och om det är något speciellt område inom brandskyddet man ska fokusera på.

Under temaperioden görs avstämningar på förebyggandeavdelningens ordinarie veckomöten. Detta för att tillsynsförrättarna ska få en samlad bild av nivån på brandskyddet hos verksamheterna och för att diskutera bedömningar av skäligt brandskydd.

Efter temaperioden sammanställs och redovisas resultatet från temaperioden. Viktiga erfarenheter fångas upp för att användas vid framtida tillsynsplanering och informationsinsatser.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023
Företag och organisationer