Till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) hög nivå, exempel

Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för till exempel en större industri.

Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just er verksamhet. För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Beskrivningen av brandskyddet bör omfatta följande sju steg. För verksamheter inom den högre nivån ställs högre krav på dokumentation och utbildning än för de lägre nivåerna.

 1. Ansvar
 2. Organisation
 3. Utbildning
 4. Instruktioner och rutiner
 5. Dokumentation
 6. Drift och underhåll
 7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en kort instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.

Observera!
En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen och verkligen genomföra utbildningar, kontroller och nödvändig uppföljning för att uppnå den kontinuitet som krävs för en säkrare verksamhet.

 

Dokumentationen skall vara enkel och tydlig och kontrollerna bör om möjligt genomföras i samband med andra kontroller exempelvis internkontroll av arbetsmiljö, för att därigenom bli en naturlig del i vardagen.

Exempel: Dokumentation av brandskyddsarbetet på Produktionsverket AB

1. Beskrivning

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Produktionsverket AB, kvarteren Muttern och Skruven. Genom införandet av systematiskt brandskyddsarbete påvisas och hanteras potentiella risker på ett för verksamheten och allmänheten godtagbart sätt.

Arbetet utgör en del av det interna arbetsmiljöarbetet. Pärmen finns i tre exemplar och är placerade:

 • På avdelningen för hälsa, miljö och säkerhet,
 • hos brandskyddsansvarig (originalpärmen),
 • hos huvudskyddsombudet.

Utöver pärmarna finns samma information på intranätet under mappen Gemensam (G:).

2. Ansvar

Huvudansvaret för säkerheten har VD. Ansvaret för brandskyddsarbetet är delegerat till säkerhetssamordnaren. För efterlevnaden har erforderlig organisation utsetts. Brandskyddets omfattning regleras utifrån genomförda riskanalyser och lagkrav och kommuniceras i Produktionsverkets miljö och säkerhetspolicy.

Miljö och säkerhetspolicy se sid. 2. (Finns ej redovisad i exemplet!)

3. Organisation

Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats:

3.1 Huvudansvarig

Thomas Jonsson, VD, tfn: 0440 – 10 11 12.

Ansvarsområden:

 • Tilldela/fördela resurser/ansvar
 • Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.

3.2 Brandskyddsansvarig

Sam Åhlén, säkerhetssamordnare, tfn: 0440 – 10 11 13.

Ansvarsområden:

 • Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet.
 • Underhålla/uppdatera dokumentationen.
 • Planera och genomföra brandskyddsutbildningar.
 • Samverka med räddningstjänst och andra myndigheter.
 • Sammanställa rapporter inför räddningstjänstens tillsyn och rapportera till VD.
 • Delta vid räddningstjänstens tillsyn.

3.3 Brandskyddskontrollanter

Stig Olsson, huvudskyddsombud, Lena Pärsson, skyddsombud och Peter Jönsson, underhållsavdelningen.

Ansvarsområden:

 • Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan/åtgärda inom ramen för
  kompetens.
 • Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig.

3.4 Anläggningsskötare brandlarm

Stig Olsson, underhållsavdelningen och Olle Kvist, underhållsavdelningen.

3.5 Föreståndare brandfarlig vara

Olle Kvist, underhållsavdelningen.

3.6 Utfärdare tillstånd Heta arbeten

Sam Åhlen.

3.7 Övrig personal

Ansavrsområden:

 • Utrymning
 • Rädda
 • Varna
 • Larma
 • Släck

Se även organisationsschema (ej nödvändigt men bra för överskådligheten).

4. Utbildning

4.1 Brandskyddsansorganisationen

Skall ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta tillgodoses genom en brandskyddsansvarigutbildning samt kortare teoretisk utbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2002. Utöver detta sker anläggningsskötarutbildning för brandlarm, utbildning i hantering av brandfarlig vara och heta arbeten. Ytterligare utbildningar kan vara aktuella.

4.2 Brandutbildning för all personal

All personal skall med fyra års intervaller genomgå en allmän brandutbildning.

4.3 Utrymningsövningar

En gån per år skall en utrymningsövning hållas. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med räddningstjänsten.

4.4 Större övningar

Planeras i samråd med Räddningstjänsten.

Genomförda utbildningar samt utbildningsplan dokumenteras under denna flik.

5. Instruktioner och rutiner

Följande rutiner gäller på Produktionsverket AB, och finns redovisade i skyddsföreskriften:

 • Hantering av öppen låga
 • Rökning, endast tillåtet på anvisad plats
 • Heta arbeten, certifikat och tillstånd krävs
 • Kemikaliehantering/brandfarlig vara
 • Besöksrutiner
 • Ordning och reda (städad miljö)

Det är varje anställds ansvar att upprättade rutiner efterlevs. Information till besökare och entreprenörer åvilar respektive besöksmottagare.

Skyddsföreskriften delas ut och signeras i samband med nyanställningar. Den finns även på intranätet under: Gemensam(G:)/instruktioner/skyddsföreskriften.

6. Dokumentation av brandskydd

I byggnaderna bedrivs produktionsverksamhet med inriktning på komponenttillverkning. Inom anläggningen förvaras och hanteras tillståndspliktig mängd brandfarlig vara.

Antal anställda: 300

6.1 Byggnadsteknisk beskrivning

Byggnadsteknisk dokumentation (relationshandling enligt BBR) finns upprättad och förvaras under denna flik. Dokumentationen utgör en del av insatsplanen. Kontrolleras årligen.

6.2 Utrymningsplaner

Finns uppsatta på varje våningsplan. Ingår i internkontrollerna.

6.3 Larm

Automatiskt brandlarm och utrymningslarm är installerat, se byggnadsteknisk beskrivning. Kontrolleras enligt drift och underhållsrutinerna flik 6.

6.4 Särskilda risker

Se insatsplan.

7. Drift och underhåll

Följande byggnadstekniska brandskydd är installerat och skall kontrolleras och underhållas:

7.1 Automatiskt brandlarm/utrymningslarm (SBF110:6)

Kontroll och underhåll:

 • Funktionskontroll en gång per månad, enligt drift- och skötselinstruktion.
 • Extern besiktning var 15:e månad.
 • Utrymningsövning en gång per år.

Anläggningsskötare: Stig Olsson och Olle Kvist.

7.2 Utrymningsskyltar

Kontroll och underhåll:

 • Funktionskontroll i samband med internkontroll.

7.3 Brandcellsgränser

Kontrolleras i samband med internkontroll.

7.4 Magnetupphängda branddörrar/portar

Kontroll och underhåll:

 • Funktionskontroll i samband med internkontroll.
 • Extern besiktning en gång per år.

7.5 Rökluckor

Kontroll och underhåll:

 • Funktionskontroll två gånger per år.
 • Extern besiktning en gång per år.

Ansvarig: Stig Olsson, Olle Kvist

7.6 Handbrandsläckare/inomhusbrandposter

Kontroll och underhåll

 • Funktionskontroll i samband med internkontroll.
 • Extern besiktning en gång per år.

Anläggarintyg, besiktningsintyg etc., förvaras under flik X.

8. Kontroll/uppföljning/tillbudsrapportering

Anläggningens brandskydd kontrolleras fyra gånger per år enligt en uppgjord kontrollplan och utförs i samband med ordinarie interkontroll av arbetsmiljön.

Vid kontrollerna används en checklista med upptagna säkerhetskontrollpunkter utifrån verksamhetens riskbild. På checklistan noteras eventuella anmärkningar, därefter lämnas listan till brandskyddsansvarig för åtgärd. När anmärkningarna är åtgärdade registreras detta med datum och signatur på checklistan som sedan arkiveras i originalpärmen.

Nya checklistor finns för utskrift i mappen brandskydd: Gemensam(G:)/brandskydd/checklista.

Aktuell kontrollplan finns under denna flik.

8.1 Uppföljning

En gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att garantera dess riktighet, liksom sammanställas inför ledningens genomgång och räddningstjänstens regelbundna brandsyn.

Brandsynsprotokoll förvaras under flik X.

8.2 Tillbudsrapportering

Skall dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Företag och organisationer