Till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enkel nivå, exempel

Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för till exempel en förskola.

För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp kan vara:

  • Åtgärder vid brand
  • Uppsamlingsplats vid utrymning
  • Brandskyddsansvarig
  • Fastighetsansvarig och kontaktperson/er
  • Fastställda brandskyddsrutiner/regler (tidsintervallen mellan regelbundna brandsyner kan variera!)
  • Information om var och ens ansvar

Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplanen kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen tjäna som utrymningsplan förutsagt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en ”Här är du” punkt markeras, se exempel.

Brandskyddsinformationen kan placeras bredvid utrymningsplanen vid entrén, eller på annat ställe. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig för alla som berörs av den. Utbildningsbehovet kan tillgodoses genom ett informationsutbyte i samband med räddningstjänstens tillsyn.

Exempel: Dokumentation av brandskyddsarbetet på Myrans förskola

1. Vid brand

  1. Utrym byggnaden,
  2. Larma räddningstjänsten via SOS 112,
  3. Släck om det kan ske utan risk.

2. Uppsamlingsplats

Gräsmattan vid lekplatsen.

3. Brandskyddsansvarig

Lisa Nilsson, föreståndare, tfn: xx xx xx
Fastighetsansvarig: Stensons fastighets AB, tfn: xx xx xx
Kontaktperson/fastighet: Lars kvist, fast.skötare tfn: xx xx xx

4. Brandskyddsrutiner

4.1 Dagligen

Vid hemgång ska huvudbrytare för spis och köksutrustning slås ifrån och branddörren mellan Barret och Kotten stängas. Vidare ska torktumlare och torkskåp stängas av.

Ansvarig: Kvällspersonalen.

4.2 Månatligen

Prov av brandvarnare. Utförs vid varje månadsmöte.

Ansvarig: Respektive avdelning.

4.3 Årligen

Extern besiktning av handbrandsläckare. Utförs av Brandservice AB.

Byte av batteri på brandvarnare. Ansvarig: Lisa N.

5. Utrymningsplan

Exempel på utrymningsplan. Planritning över en lokal där utrymningsvägar, brandlarmcentral och placering av brandsläckare är markerat.

Bild: Exempel på utrymningsplan.

Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen samt att informera tillfällig personal i samband med dennes arbetsstart.

Lisa Nilsson, Föreståndare
2016-10-11

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Företag och organisationer