Till innehållet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till vissa byggnader och anläggningar skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Det kravet är nu borttaget.

Den skriftliga redogörelsen skulle lämnas till kommunen för byggnader och andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet.

Ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023