Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är nu stor. Ta det försiktigt med öppen eld i naturen.

Stäng meddelande
Till innehållet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader och anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Den skriftliga redogörelsen utgör underlag för planeringen av tillsyn men är också en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av MSB:s föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4.

Syftet med skriftlig redogörelse

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet, ska den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen.

Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till räddningstjänsten är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

I huvudsak berörs ägare till byggnader som används till:

  • Vård
  • Skolverksamhet
  • Publik verksamhet
  • Hotell
  • Industriverksamhet

Även byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde omfattas av kravet.

Så lämnar du en skriftlig redogörelse för brandskyddet

Fyll i blanketten "Brandskyddsredogörelse" nedan och skicka den till raddningstjansten@vaxjo.se.

Om du inte kan lämna redogörelsen via e-post kan du skicka den med brev till:

Värends Räddningstjänst
Box 1232
351 12 Växjö

Observera att det är du som fastighetsägare som ska skicka den samlade redogörelsen till räddningstjänsten. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren ska nyttjanderättshavaren ge ägaren de uppgifter som behövs. Det är bara de nyttjanderättshavare som bedriver verksamheter enligt SRVFS 2003:10 som behöver bistå ägaren med uppgifter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021