Till innehållet

Varför är det bra att ha ett automatiskt brandlarm?

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Med hjälp av automatlarm kan många större skador undvikas på företag och industrier. När brandvarnaren, som är sammankopplad till en central varnare, löser ut skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en styrka skickas ut.

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att funktionskraven i BBR ska uppfyllas. Automatiskt brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022